JP InGrin

Javno preduzece za sakupljanje i odlaganje otpada i odrzavanje deponija

Javno preduzece je osnovanoOdlukom o osnivanju Javnog preduzeca za sakupljanje i odlaganje otpada i odrzavanje deponija „INGRIN“Indjija, koju je donela Skupstina opstine Indjija,na sednici odrzanoj 05.februara 2010.godine, a u Registar privrednih subjekata upisano 08. aprila 2010.godine.

Nakon dobijanja upotrebne dozvole za deponiju i ispunjenja ostalih uslova za obavljanje pretezne delatnosti Javnog preduzeca, koja je u trenutku osnivanja JP „INGRIN“ jedna od delatnosti iz nadleznosti JKP „Komunalac“ iz Indjije, Skupstina opstine Indjija ce posebnom odlukom i izmenom osnivackog akta JKP „Komunalac“, kao jednu od delatnosti tog javnog preduzeca brisati delatnost za koju je osnovano Javno preduzece.

Organizaciona struktura sistema upravljanja otpadom je takva da je opstina Indjija Osnivac JP „Ingrin“.Opstina Indjija, na cijoj se teritoriji nalazi deponija, preuzimaodgovornost za investicije i upravljanje, a relacije sa ostalim opstinama ce bitina osnovu ugovorno-komercijalnih aranzmana. Entitet regiona ostaje i dalje na snazi. Opstine potpisnice Sporazuma o formiranju regiona, u poptunosti prepustaju odgovoronost opstini Indjija.

Javno preduzece osniva se i posluje radi obezbedjivanja trajnog obavljanja delatnosti od opsteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika usluga, a posebno:

1.izgradnje deponije za odlaganje smeca i drugih prirodnih i vestackih otpadaka iz stambenih,poslovnih i drugih objekata, osim industrijskog otpada i opasnih materija;

2.sakupljanja smeca i drugih prirodnih i vestackih otpadaka iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, osim industrijskog otpada i opasnih materija, uklanjanje otpada iz posuda za otpatke na javnim mestima, kao i smeca i drugog otpada sa ulica i javnih povrsina, ciscenje i pranje ulica, trgova, parkiralista i drugih javnih povrsina;

3.odvozenja i odlaganja smeca i drugih prirodnih i vestackih otpadaka;

4.odrzavanja deponije u cilju bezbednog odlaganja, obrade, neutralisanja i unistavanja komunalnog otpada i osim otpada opasnih materija u gradovima i naseljima, kao i selekcije i prerade sekundarnih sirovina iz otpada na deponijama;

5.razvoja i unapredjivanja obavljanja delatnosti od opsteg interesa radi cijeg je obavljanja osnovano;

6.sticanja dobiti; i

7.ostvarivanja drugih zakonom utvrdjenih interesa.

Ciljevi formiranja sanitarne deponije su:

zastita zdravlja ljudi,

zastita i unapredjenje kvaliteta zivota,

zastita izvorista pitke vode,

smanjenje opasnosti od deponovanog otpada,

ponovno koriscenje otpada (reciklaza, regeneracija otpada),

razvijanje svesti gradjana u odnosu na problematiku otpada i

odrzivo upravljanje otpadom.

Osnovni vodic je Nacionalna strategija upravljanja otpadom koja polazi od racionalnog i odrzivog upravljanja otpadom i prevazilazi se neadekvatno postupanje sa otpadom sto je i najveci ekoloski problem. Ideja je da se problemi otpada resavaju na mestu nastanka i to prevencijom i separacijom, kao i da se stvaraju uslovi za sprecavanje dalje opasnosti po zivotnu sredinu i generacije koje dolaze.


Puno poslovno ime :

Javno preduzece za sakupljanje i odlaganje otpada i odrzavanje deponija „INGRIN“ Indjija

Skraceno poslovno ime: JP „INGRIN“ Indjija

Maticni broj: 20632348

PIB: 106565293

Pravna forma: Javno preduzece

Sediste: Indjija, Cara Dusana br.1

v.d. direktora Ivana Karan

Telefon: 022/ 565-867

Faks: 022/561-311

e-mail: ivana.karan@indjia.net