JKP Komunalac

Javno Komunalno Preduzeće »Komunalac«

JKP Komunalac

JKP “Komunalac” Inđija spada u kategoriju javnih preduzeća i obavlja delatnost od opšteg interesa za Opštinu Inđija. Od osnivanja 1960. Javno komunalno preduzeće “Komunalac” je više puta menjalo oblik organizovanja, ime i delokrug rada. Poslednja transformacija je obavljena 1994. god. kada je izvršena podela JP “Budućnost” na dva javna komunalna preduzeća, JKP “Komunalac” i JKP “’Vodovod i kanalizacija”.

Javno preduzeće “Komunalac” u Inđiji je po svom statusu javno preduzeće osnovano radi obavljanja komunalne delatnosti od opšteg interesa za sve građane i privredu. Delokrug rada JKP “Komunalca” obuhvata niz komunalnih delatnosti: održavanje čistoće odnošenjem smeća i čišćenje javnih površina, sahranjivanje i održavanje groblja, podizanje i održavanje zelenih površina, održavanje pijace, hvatanje pasa lutalica, separacija smeća na mestu nastanka i crpljenje atmosferskih i fekalnih voda.

JKP “Komunalac” Inđija je razvrstan u kategoriju srednjih preduzeća. Ukupan broj radnika je 119.

Plan rada i razvijanja preduzeća je u skladu sa orijentacijom ka modernoj i tržišnoj usmerenosti u pružanju komunalnih usluga. Cilj preduzeća je da se uveća efikasnost obavljanja poslova u komunalnim delatnostima, da se poboljša kvalitet i poveća obim ponude komunalnih usluga, kao i da svi raspoloživi resursi daju optimalne ekonomske efekte.

Javno komunalno preduzeće “Komunalac” Inđija

Adresa: Ul. Vojvode Stepe 20/III

tel: 561-002;561-281;552-325

fax:561-343

e-mail:

kontakt@komunalac-indjija.com

spuvaca@indjija.net

web:

http://www.komunalac-indjija.com/


 

Direktor:

– Direktor preduzeća

dipl. pravnik Slavko Puvača

– Tehnički direktor

dipl. ecc. Stevan Jakoba

Sektor komunalnih delatnosti:

– Šef sektora zelenila i čistoće i održavanje grobalja i sahranjivanja:

dipl. ing. Branko Pilipović

 

– Šef tehničkog terminala u Maradiku:

dipl. ing. Branislav Milenković

 

– Šef radne jedinice zelenilo i čistoća:

dipl. ing. Milka Dražić

 

– Šef radne jedinice održavanja grobalja i sahranjivanja:

ing. organizacije rada Milovan Banić

 

Komercijalna služba:

– Rukovodilac komercijalne službe:

dipl. ecc. Daniela Suču

 

– Rukovodilac službe opštih i pravnih poslova:

dipl. pravnik Milorad Božić

 

– Rukovodilac službe računovodstveno – finanskih poslova:

ecc. Goran Vuković